Poster - Carotis stenting versus carotis endarterectomie: een meta-analyse over kosteneffectiviteit


E.E. de Vries, V.G.M. Baldew, H.M. den Ruijter, G.J. de Borst

Voorzitter(s): drs. E. Moltzer, AIOS heelkunde, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft & dr. J.C. Breek, vaatchirurg, Martini Ziekenhuis, Groningen

Vrijdag 12 mei 2017

14:28 - 14:31u in Auditorium

Categorieën: Poster, Vaten

Parallel sessie: V13 - Vaatchirurgie


Introductie 

Carotis stenting (CAS) wordt momenteel geassocieerd met een hogere kans op periprocedurele infarcten en mortaliteit dan carotis endarterectomie (CEA). Echter, gezien de huidige ontwikkelingen, is het aannemelijk dat in de toekomst beide procedures even effectief worden. Dit vraagt om een grondige vergelijking van de kosteneffectiviteit om nieuwe argumenten te genereren. 

Methode

Een systematische search werd uitgevoerd in MEDLINE, EMBASE en Cochrane databases in augustus 2016. Randomized controlled trials (RCTs) en cohortstudies die kosten of kosteneffectiviteit rapporteerden in patiënten die een carotis revascularisatie hadden ondergaan vanwege carotisstenose werden geïncludeerd. Kosten werden gespecificeerd om inzicht te geven in de kostenposten geassocieerd met beide interventies. Uiteindelijk werden meta-analyses uitgevoerd om kosten en kosteneffectiviteit op korte en lange termijn te vergelijken.

Resultaten

De literatuur search identificeerde 617 unieke artikelen, waarvan 5 RCTs en 12 cohortstudies voldeden aan de inclusiecriteria. CAS bracht hogere procedurele kosten met zich mee, grotendeels gebaseerd op hogere materiaalkosten. Daarentegen waren de totale kosten voor hospitalisatie gelijk tussen CAS en CEA, vanwege hogere post-procedurele kosten voor CEA samenhangend met onder andere langere opnameduur. Na een jaar follow-up waren zowel de kosten als de kwaliteit van leven niet verschillend tussen beide interventies.

Conclusie

Deze studie laat zien dat kosten voor hospitalisatie en kosten na een jaar gelijk zijn tussen CAS en CEA. Hieruit kunnen we concluderen dat momenteel economische argumenten de keuze voor stenting of chirurgie niet moeten beïnvloeden.