Ontwikkeling van een predictiemodel als basis voor pre-hospitale triage van traumapatiënten in Nederland.


E.A.J. van Rein, R. van der Sluijs, F.J. Voskens, R.M. Houwert, L. van Spengler, R.A. Lichtveld, M.G.W. Dijkgraaf, M.J.M. Segers, E.J.M.M. Verleisdonk, G.D.J. van Olden, K.W.W. Lansink, L.P.H Leenen, M. van Heijl

Voorzitter(s): dr. D. den Hartog, traumachirurg, Erasmus MC, Rotterdam & drs. R.H. van Leerdam, AIOS heelkunde, Hagaziekenhuis, Den Haag

Vrijdag 12 mei 2017

13:35 - 13:45u in Brabantzaal

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht

Parallel sessie: V10 - Traumachirurgie


Introductie

Optimale pre-hospitale triage bij traumapatiënten is essentieel om optimale zorg voor ernstig gewonde patiënten te garanderen en de kans op mortaliteit en morbiditeit te minimaliseren. Het doel van de studie is om een pre-hospitaal trauma triage predictiemodel te ontwikkelen en intern te valideren, zodat met name de ondertriage verlaagd wordt.

Methode 

Gegevens van alle volwassen traumapatiënten vervoerd door de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht in de periode 2012 tot en met 2014 werden geanalyseerd. Tien ziekenhuizen namen deel aan de studie. Met behulp van uni- en multivariabele logistische regressie analyse werden 43 pre-hospitale variabelen getest. De uitkomstmaat was de aanwezigheid van ernstig letsel, gedefinieerd als het hospitaal vastgestelde Injury Severity Score (ISS) > 15. Met een receiver operating characteristic curve werd de optimale afkapwaarde bepaald met een zo laag mogelijke ondertriage bij een maximale overtriage van 50%. Het predictiemodel is met behulp van de bootstrapping techniek intern gevalideerd. 

Resultaten 

Totaal werden 4.950 volwassen traumapatiënten geïncludeerd. Hiervan was 58% man en 42% vrouw, met een mediane leeftijd van 45 jaar. 435 patiënten (9%) hadden een ISS > 15. Multivariabele logistische regressie analyse liet de volgende onafhankelijke significante pre-hospitale predictoren voor ernstig letsel zien: leeftijd, zuurstofsaturatie, Glasgow Coma Scale, mechanisme criteria, penetrerend letsel, verdenking op onstabiel bekkenfractuur, hoofd en/of nek letsel, thorax letsel, letsel van meerdere lichaamsregio’s en brandwonden. Na het kiezen van de optimale afkapwaarde bij dit model was de ondertriage 9% en de overtriage 50%. Interne validatie liet een sterke kalibratie, discriminatie (c-index: 0,85) en accuraatheid (0,89) zien.

Conclusie

Het nieuw ontwikkelde pre-hospitale predictiemodel resulteert in een relatief lage ondertriage, bij een acceptabel percentage overtriage. Dit model zal, in de vorm van een mobiele app, in de praktijk getest worden om de daadwerkelijke waarde te onderzoeken.