Bijnierincidentalomen tijdens het disseminatieonderzoek van het colorectaal carcinoom: wat is de kans op een metastase?


J.J. van den Broek, L.A. Heijnen, R.W.F. Geenen, W.H. Schreurs

Voorzitter(s): dr. E.C.J. Consten, GE chirurg, Meander MC, Amersfoort & drs. M.M.N. Leeuwenburgh, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam

Donderdag 11 mei 2017

15:35 - 15:45u in Genderzaal

Categorieën: Colorectaal maligne, Vrije voordracht

Parallel sessie: V02 - Colorectaal benigne & maligne


Introductie

Regelmatig worden er bijnierincidentalomen gevonden tijdens het disseminatieonderzoek van patiënten met een colorectaal carcinoom(CRC).  Door het ontbreken van bruikbare literatuur hieromtrent leidt dit vaak tot discussie tijdens het multidisciplinair overleg. Doel van deze studie is het voorkomen van bijnierincidentalomen en bijniermetastasen bij patiënten met een CRC in kaart te brengen.

Methode 

In een Nederlands hoog volume CRC centrum werd tussen oktober 2013 en april 2015 een cohort CRC patiënten geïdentificeerd. Retrospectief dossier onderzoek werd verricht waarbij alle radiologie- en MDO verslagen nagekeken werden op het voorkomen van bijnierafwijkingen. Uitslagen van aanvullend beeldvormend onderzoek in combinatie met follow up maakten duidelijk of het bijnierincidentaloom wel of geen colorectale metastase was. Alle bijnierincidentalomen werden hierna door een onafhankelijke radioloog opnieuw beoordeeld en gekarakteriseerd.

Resultaten

In het cohort van 475 CRC patiënten werd bij 56 (11.8%) patiënten een bijnierincidentaloom gevonden. Meestal betrof het uiteindelijk bijnierhyperplasie of een bijnieradenoom. In 2/56 (3.6%) bleek er sprake van metastasen van het CRC; deze beide patiënten hadden reeds multi-orgaan metastasering en waren niet meer te curatief te behandelen. Synchrone bijniermetastasering kende in dit cohort een incidentie van 0.4% (2/475).

Conclusie 

Bij patiënten met een nieuw gediagnosticeerd en niet gemetastaseerd CRC is nagenoeg uitgesloten dat een bijnierincidentaloom een colorectale metastase betreftTijdens het multidisciplinair overleg kan daarom besloten worden om vanuit colorectaal oncologisch oogpunt geen verdere diagnostiek naar het bijnierincidentaloom te doen.