Ontwikkeling van gestructureerde verslaglegging van een totaal mesorectale excisie (TME) in Nederland: consensus door middel van een Delphi methode.


J.T. van Groningen, M. de Neree tot Babberich, A.G. Aalbers, R. Looijen, R.A.E.M. Tollenaar, T. Wiggers

Voorzitter(s): dr. E.C.T.H. Tan, chirurg, Radboudumc, Nijmegen & dr. R.F. de Wilde, AIOS heelkunde, UMC Utrecht, Utrecht

Vrijdag 12 mei 2017

14:05 - 14:15u in Baroniezaal

Categorieën: Experimenteel, Vrije voordracht

Parallel sessie: V15 - Kwaliteit / Experimenteel


Introductie 

Gestructureerde verslaglegging van chirurgische ingrepen, blijkt completer dan narratieve verslaglegging. Gegevens kunnen tevens makkelijker aangeleverd worden aan landelijke databases en daarmee draagt het bij aan vermindering van registratielast. Het doel van deze studie was het systematisch ontwikkelen van een gestructureerd verslag voor een totaal mesorectale excisie (TME) wegens een rectumcarcinoom.

Methode 

Middels een Delphi-methode werd gezocht naar consensus over relevante items voor in het operatieverslag en de formulering hiervan. In de voorbereidende fase werd een opzet van het verslag opgesteld en getest door middel van praktijkvoorbeelden. Hierop volgden 3 rondes met elk: een websurvey, een expert meeting en (een mogelijkheid tot) herformulering. Een percentage van meer dan 80% werd beschouwd als consensus. Items waar geen consensus over werd bereikt in de websurvey, werden opnieuw geformuleerd en/of besproken op een expert meeting. In totaal werden 71 chirurgen uitgenodigd om mee te doen aan de websurvey’s.

Resultaten

De respons percentages waren per ronde respectievelijk 27, 37 en 19%. Het figuur geeft het proces weer dat doorlopen is. De eerste opzet bevatte 47 items. Na de 1e ronde was er consensus over de relevantie van 79% (n=37) van de items, na de 2e ronde was bij alle items consensus over relevantie. Op basis van uitbereide toelichtingen werd de formulering herhaaldelijk aangepast. Na 3 rondes werd er een set van 37 items ontwikkeld waarbij zowel over relevantie als over formulering consensus bestaat. 

Conclusie

Deze studie laat het proces zien van ontwikkeling van gestructureerde verslaglegging van een TME. Hoewel arbeidsintensief, werd met deze methode in 3 rondes consensus bereikt over relevantie en formulering. Deze opzet zal tevens gebruikt kunnen worden voor andere operatieverslagen en daarmee bijdragen aan gestructureerde en meer complete verslaglegging van operaties.

Delphi-methode