Wanneer is resectie van grote leveradenomen gerechtvaardigd?


A.J. Klompenhouwer, M.E.E. Bröker, M.G.J. Thomeer, M.P. Gaspersz, R.A. de Man, J.N.M. IJzermans

Voorzitter(s): dr. B. Groot Koerkamp, chirurg-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam & drs. A.E.M. van der Pool, AIOS heelkunde, Erasmus MC, Rotterdam

Donderdag 11 mei 2017

15:55 - 16:05u in Parkzaal

Categorieën: HPB, Vrije voordracht

Parallel sessie: V03 - HPB


Introductie

Hepatocellulair adenoom (HCA) is een zeldzame benigne levertumor. De EASL richtlijn(2016) adviseert resectie wanneer de tumor zes maanden na diagnose en staken van orale anticonceptie >5cm is. Het doel van deze studie was om te evalueren of dit interval voldoende is om regressie naar ≤5cm te verwachten bij grote HCA. 

Methode 

Dit was een retrospectieve cohort studie waarbij we alle patiënten hebben geïncludeerd met een HCA >5cm gediagnostiseerd tussen 1999 en 2015. De minimale follow-up tijd was zes maanden. Patiënten dossiers werden herzien voor patiënt karakteristieken, klinische presentatie, tumor karakteristieken, beleid en complicaties. Time-to-event analyse werd gedaan middels de Kaplan-Meier methode voor het moment dat het HCA kleiner dan 5cm werd. Daarnaast is er een vergelijking gemaakt tussen patiënten die conservatief behandeld zijn en patiënten die een interventie hebben ondergaan.

Resultaten

Er zijn 194 patiënten geïncludeerd, waarvan 192 vrouw. Patiënten in de conservatieve groep (n=86) hadden een significant hoger BMI (p=.029), kleinere diameter van het HCA bij diagnose (p<.001), meer centraal gelegen HCA (p<.001) en meer multipele HCA (p<.001) in vergelijking met de interventie groep (n=108). Er werden geen verschillen gevonden op basis van geslacht, leeftijd bij diagnose, symptomen, complicaties en HCA-subtype. In totaal werd 53% van de HCA ≤5cm na een mediaan van 108 weken (95%-CI 80-136 weken). Grotere HCA doen er significant langer over om ≤5cm te worden (p<.001). Er zijn geen complicaties opgetreden tijdens follow-up. 

Conclusie

Een interval van zes maanden is onvoldoende is om regressie naar ≤5cm te verwachten voor adenomen met grotere diameters. We adviseren grotere adenomen te biopteren en het interval bij vrouwen met typische HCA zonder β-catenine mutatie te verlengen naar twaalf maanden, onafhankelijk van de baseline diameter.

Kaplan-meier curve voor het event regressie naar ≤5cm, alle HCA diameters >5cm gecombineerd.
Kaplan-meier curve voor het event regressie naar ≤5cm, onderverdeeld in baseline HCA-diameter.