Korte en lange termijnresultaten van de Rendez-vous procedure bij galwegletsel na laparoscopische cholecystectomie


A.M. Schreuder, K.A.C. Booij, P.R. de Reuver, O.R. Busch, M.G.H. Besselink, K.P. van Lienden, D.J. Gouma, O.M. van Delden, E.A.J. Rauws, T.M. van Gulik

Voorzitter(s): dr. P. van Duijvendijk, chirurg, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn & A.P.J. Jilesen, AIOS heelkunde, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

Vrijdag 12 mei 2017

9:50 - 10:00u in Baroniezaal

Categorieën: HPB, Vrije voordracht

Parallel sessie: V09 - HPB


Introductie

Galwegletsel na laparoscopische cholecystectomie is een persisterend probleem. Recentelijk is de Rendez-vous procedure (RV) geïntroduceerd als behandelmethode bij galwegletsel. Hierbij worden de galwegen middels een gecombineerde percutane en endoscopische benadering gecanuleerd. Doel van deze studie is het vaststellen van de korte en langetermijnresultaten van de RV.

Methode

Alle patiënten met galwegletsel die tussen 2001 en 2016 werden verwezen naar ons tertiaire verwijscentrum werden geanalyseerd. De indicatie voor een RV werd gesteld door een multidisciplinair team van hepato-biliair chirurg, endoscopist en interventieradioloog, na een eerdere poging tot endoscopische stentplaatsing of drainage via PTC. Gegevens over classificatie van galwegletsel, slagen van de procedure, complicaties en lange termijnresultaten werden verzameld.

Resultaten 

Van 502 patiënten met galwegletsel werd bij 38 patiënten een RV verricht. Hiervan hadden 19/38 patiënten (50%) een volledige transsectie van de galweg (type D). RV slaagde in 35/38 patiënten (92%). Bij 3 patienten was het defect niet te passeren. Deze patiënten werden vervolgens behandeld middels hepaticojejunostomie (HJ). Bij 24/38 patiënten (63%) volstond RV als behandeling. Hoewel bij 14/38 patiënten (34%) RV initieel slaagde vereisten late complicaties (stenose, stent dysfunctie) uiteindelijk een HJ. Cholangitis na RV kwam voor bij 4 patiënten (10%); 1 patiënt (2.6%) ontwikkelde een leverabces. Er traden geen ernstige complicaties op en geen mortaliteit binnen 30 dagen.

Conclusie 

Bij voldoende ervaring is RV veilig met een succespercentage van 63%. Wanneer endoscopische stentplaatsing niet lukt, kan RV overwogen worden als behandeling van complex galwegletsel voordat overgegaan wordt tot chirurgische behandeling.