Consistentie van resultaten op lange termijn na implementatie van het multidisciplinaire behandelconcept in het Centrum voor Geriatrische Traumatologie


W.S. Nijmeijer, E.C. Folbert, J.H. Hegeman

Voorzitter(s): dr. F.W. Bloemers, traumachirurg, VUmc, Amsterdam & dr. J.M. van de Wall, AIOS heelkunde, UMC Utrecht, Utrecht

Donderdag 11 mei 2017

15:55 - 16:05u in Brabantzaal

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht

Parallel sessie: V01 - Traumachirurgie


Introductie

In 2008 werd het Centrum voor Geriatrische Traumatologie (CvGT) opgericht. De invoer van het multidisciplinaire behandelconcept liet een verbetering in behandeluitkomsten zien bij kwetsbare ouderen met een heupfractuur. Het is niet bekend of resultaten na de implementatiefase consistent zijn en of er verbeterpunten op langere termijn te identificeren zijn. 

Methode 

Alle patiënten van 70 jaar en ouder met een heupfractuur, welke in de periode 2009-2010 (P1), 2012-2013 (P2) en 2015-2016 (P3) behandeld zijn volgens het geïntegreerde chirurgisch-geriatrische behandelmodel in het CvGT van ZGT, werden geïncludeerd en verdeeld over drie cohorten op basis van periode. Baseline karakteristieken, logistiek, complicaties en mortaliteit werden vergeleken tussen de verschillende periodes.

Resultaten

1068 patiënten werden geïncludeerd De gemiddelde ligduur op de SEH nam toe: P1 105 (50), P2 107 (51), P3 157 (56) [minuten (SD) p<0.001]. De tijdsduur tot operatie was vaker ≥24 uur (14.0%, 11.5%, 25.4%, p<0.001). Er werd geen significant verschil gezien in tijd tot ingreep < 48u. De mediane opnameduur verminderde: P1 10 (6-16), P2 8 (6-11), P3 7 (6-9) [aantal dagen (IQR); p<0.001]. Het aantal patiënten met chirurgische complicaties bleef gelijk (5.8%, 6.6%, 6.8%, p=0.878). Het aantal medische complicaties leek licht te stijgen (24.4%, 24.8%, 30.7%, p=0.101), evenals de 30-dagen mortaliteit (6.2%, 6.7%, 9.3%, p=0.179). Deze toename was echter niet significant.

Conclusie 

De behandeluitkomsten lijken niet consistent op langere termijn. Hoewel de mediane opnameduur afneemt en het aantal chirurgische complicaties gelijk bleef, liggen patiënten langer op de SEH, wordt de operatie vaker uitgesteld en lijkt het aantal patiënten met medische complicaties licht te stijgen, evenals de 30-dagen mortaliteit. Hiermee is aangetoond dat er verbeterpunten zijn te identificeren die we nader zullen analyseren.