Gesuperviseerde looptherapie is een duurzame primaire behandeling voor claudicatio intermittens in de praktijk


E. Bouwens, S. Klaphake, S.E. Hoeks, K. Weststrate, J.A. Teijink, H.J.M. Verhagen, E.V Rouwet

Voorzitter(s): drs. E. Moltzer, AIOS heelkunde, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft & dr. J.C. Breek, vaatchirurg, Martini Ziekenhuis, Groningen

Vrijdag 12 mei 2017

14:15 - 14:25u in Auditorium

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht

Parallel sessie: V13 - Vaatchirurgie


Introductie

Gesuperviseerde looptherapie(GLT) is een effectieve behandeling voor claudicatio intermittens en wordt aanbevolen als primaire behandeling. Effectiviteit van GLT buiten een onderzoekssetting en lange termijn resultaten zijn echter onbekend. Het doel van dit onderzoek is om de klinische lange termijn resultaten van GLT in de praktijk vast te stellen.

Methode 

Tussen juli 2009 en januari 2014 werden 232 patiënten met claudicatio intermittens verwezen naar de fysiotherapeut voor GLT als primaire behandeling van hun claudicatioklachten. Dit betrof claudicanten die het voorafgaande jaar niet waren behandeld voor claudicatio. Primaire uitkomstmaat was de interventie-vrije overleving, gedefinieerd als de tijd tot aan endovasculaire of open chirurgische revascularisatie en/of amputatie, bepaald met behulp van Kaplan-Meier analyses. Secundaire uitkomstmaten waren de maximale loopafstand (MWD) gedurende GLT, patiënt tevredenheid m.b.t. het resultaat van GLT en progressie naar kritieke ischemie.

Resultaten

Het GLT programma werd gevolgd door 192 van 232 patiënten(83%). Gemiddelde leeftijd was 66±10 jaar en 58% was man. Naast gebruikelijke comorbiditeiten, hadden meer dan de helft pulmonale, neurologische of musculoskeletale aandoeningen. Significante stenose/occlusie zat bij 81% in het femoropopliteale traject. De MWD nam 3.5 keer toe(van 555 naar 881 meter) over mediane follow-up van 6 maanden, en 73% was tevreden met het resultaat. De interventie-vrije overleving bedroeg 0.90±0.02 en 0.78±0.03 na respectievelijk 1 en 3 jaar. Mortaliteit was 16% bij mediane follow-up van 4.1 jaar(IQR 2.6-4.9 jaar). Bij 6% was er progressie naar kritieke ischemie. De amputatie-frequentie was 2%.

Conclusie

Gesuperviseerde looptherapie is ook in de dagelijkse klinische praktijk een duurzame, effectieve en veilige primaire behandeling die bij de meerderheid van de claudicanten met femoropopliteale afwijkingen een invasieve behandeling kan voorkomen.